telefoon_scheffers  0598 - 592 303     email_scheffers  info@scheffersadvocaten.nl     facebook scheffers

Klachtenregeling

  • Home
  • Klachtenregeling

ARTIKEL 1: terminologie

Scheffers Advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, van de advocatenkantoren van mr. M.S. Scheffers, mr. H.J. Griede, mr. P.C. Schutte en mr. N. Groeneveld, die ieder afzonderlijk zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan een van de advocaten verbonden aan het kantoor opdracht heeft gegeven tot het verrichten van juridische diensten/bijstand.

De behandelend advocaat: de aan het kantoor verbonden advocaat die de opdracht van de cliënt heeft aanvaard.

De klachtenfunctionaris: mr. M.S. Scheffers

De vervangend klachtenfunctionaris: mr. H.J. Griede

  ARTIKEL 2: klacht

Scheffers Advocaten streeft ernaar de aan haar advocaten verstrekte opdrachten naar tevredenheid van de cliënt uit te voeren.

In het geval de cliënt aan de behandelend advocaat meldt dat hij ontevreden is over de wijze waarop de opdracht door hem is uitgevoerd, of als de cliënt anderszins ontevreden is, probeert de behandelend advocaat de klacht in eerste instantie, zo mogelijk middels een persoonlijk gesprek, op te lossen met de cliënt.

  ARTIKEL 3: beoordeling klacht

Voor zover voorgaande niet tot een voor cliënt bevredigende oplossing mocht leiden, zal de behandelend advocaat, indien de cliënt dit wenst, de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Indien de klacht betrekking heeft op de klachtenfunctionaris, wordt deze voorgelegd aan de vervangend klachtenfunctionaris.

Na beoordeling van de klacht zal de klachtenfunctionaris, zijn bevindingen bespreken met de cliënt.

  ARTIKEL 4: informatie over klachtenprocedure deken

Indien de cliënt van mening blijft dat zijn of haar klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, wordt de cliënt erop gewezen dat hij of zij de mogelijkheid heeft om zijn of haar klacht kenbaar te maken aan de deken van de orde van advocaten.

Contact

Scheffers Advocatuur
Gebr. Wrightlaan 2c Kolham               
1e etage boven Multicopy
Postbus 358
9600 AJ Hoogezand
T 0598 - 592 303
F 0598 - 592 307
info@scheffersadvocaten.nl